Publikationer

Informationsmaterial

Rapportlänkar, måttmarknad om barn

Här finns en förteckning över rapporter med omfattande uppgifter om barn och ungas hälsa. Vi uppdaterar sidan med jämna mellanrum men ser du några fel kontakta oss. Försök även använda sökfunktionen på resp. hemsida. Använd gärna också Folkhälsoguidens sökfunktion till vänster. Kryssa i rutorna "Barn & ungdomars hälsa" och "Rapporter". Klicka sedan på "Sök".

SCB rapport "Barn, föräldrar och separationer - Utvecklingen under 2000-talet"

SCB:s demografer har publicerat en ny rapport som heter "Barn, föräldrar och separationer-Utvecklingen under 2000-talet". I rapporten redovisas utvecklingen av separationer under 2000-talet, dessutom analyseras upp- och nedgångarna genom en analys där hänsyn tas till ett flertal faktorer som visat sig ha ett samband med föräldrarnas benägenhet att separera.

Hämta rapporten här

Andra artiklar av intresse på tema barn

Vart femte barn har utländsk bakgrund

Kärnfamiljen fortfarande vanligast

 Folkhälsodatas faktablad uppdaterade

På folkhälsoinstitutets hemsida finns fakatblad med data om hälsa och folkhälsans bestämningsfaktorer.Statistiken är uppdelad per kommun och stadsdel i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Max18 Statistik om barn och unga

Max18 är ett interaktivt statistikverktyg som drivs av Barnombudsmannen. Syftet är att följa upp och visa genomförandet av Barnkonventionen i Sverige.

Se mer på Barnombudsmannens hemsida

Ung livsstil. En enkät om barn och ungdomars livsstil

Ung livsstil är en studie om barns och ungdomars livsstil och har sedan 1984 genomförts ett flertal gånger i ett tiotal kommuner. Enkäten rör framför allt kultur och fritidsvanor men även frågor om t.ex. skola och trygghet ingår. Genom att söka på "ung livsstil" hittar man länkar till rapporter från enskilda kommuner.

Mer allmän information finns här

Ungdomsrådslag - ett gott exempel på arbete med Barnkonventionen i Stockholms läns landsting

Under 2009 och 2010 genomfördes ungdomsrådslag i Haninge, Botkyrka och Nynäshamn. Läs en sammanställning av dessa genom att klicka på nedanstående länk.

Sammanställning av ungdomsrådslag

Skolbarns hälsa-vanor och levnadsförhållanden

I denna rapport från Statens Folkhälsoinstitut presenteras studien Skolbarns hälsovanor som bl.a. pekar på att den ökning av psykiska besvär bland unga som skett sedan mitten av 1980-talet har planat ut.

Sök bland publikationer på Folkhälsoinstitutets hemsida

Användning av formulär vid mätning av psykisk hälsa

I denna film beskrivs vad man behöver tänka på när man använder enkäter för att mäta psykisk hälsa. Resonemanget exemplifieras med formuläret YSR (Youth Self Report).

  Se filmen (extern webbplats)

Hur påverkas resursfördelningen av olika definitioner på psykisk hälsa?

I denna film visas hur resursfördelningen mellan olika geografiska områden kan påverkas av hur psykisk hälsa definieras. Resonemanget exemplifieras med formuläret YSR (Youth Self Report).

  Se filmen (extern webbplats)

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2009/2010

I denna rapport från avdelningen Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms läns landsting (f.d. Regionplanekontoret) beskrivs levnadsförhållandena bland barn i Stockholms län. Områden som belyses är bl.a. barnafödande, barnfamiljers ekonomi och familjeförhållanden. Rapporten hittas under rubriken Demografi/statistik - Demografi och prognoser på avdelningens hemsida.

Länk till Tillväxt, miljö och regionplanering

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

I denna sammanställning jämförs frågor om psykisk hälsa i Stockholmsenkäten och den nationella kartläggningen av barn och ungas psykiska hälsa.

Hämta sammanställningen (öppnas i nytt fönster)

Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer

I en rapport från Karolinska Institutets folkhälsoakademi beskrivs sambanden mellan skolprestationer och levnadsvanor, framför allt rökning och matvanor. Rapporten bygger på resultat från COMPASS-studien.

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa 2010

Barns och ungdomars hälsa 2010, handlar om hälsoläget hos barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år och är en fördjupad uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser. Rapporten är utgiven av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Läs mer

Utveckling av EQ-5D-Y -en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskavlitetsinstrumentet EQ-5D

I rapporten beskrivs processen med att utveckla EQ-5D-Y (Youth), en barnvänlig version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D.

Läs mer

Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever,som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden. Rapporten redovisar resultaten från den studie  som genomfördes 2009 i 65 länder däribland Sverige 

Läs mer på Skolverkets hemsida

Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län

Rapporten beskriver den geografiska fördelningen samt sociala skillnader beträffande förekomst och sannolikheten att få en ångest- och/eller depressionsdiagnos bland 13 till 17-åringar i Stockholms län.

Läs mer

Barn och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting (BUP)

På BUP:s hemsida om utvecklingsarbete presenteras rapporter om deras forsknings- och utvärderingsarbete.

Läs mer på BUP:s hemsida

Barn och ungdomars psykiska hälsa

Kungliga vetenskapsakademien är huvudman för Hälsoutskottet som tillsattes 2006. Utskottets uppgift att är arbeta med ”Den upplevda ohälsan under skoltiden – utveckling, mätning och förslag till åtgärder”. Utgångspunkten var de rapporter om ökad psykisk ohälsa bland unga som återkommande presenterats sedan den ekonomiska krisen i Sverige vid mitten av 1990-talet. På utskottets hemsida finns rapporter, kunskapsöversikter och förslag på åtgärder.

Läs mer på Hälsoutskottets hemsida

Hälsoläge och åtgärder

I denna webbaserade lägesrapport beskrivs utvecklingen för olika barnhälsoproblem, för viktiga bestämningsfaktorer för hälsa samt vad Centrum för folkhälsa gör för att förbättra hälsoläget. Rapporten är uppdelad i avsnitt kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor samt olika åtgärder
Till Hälsoläge och åtgärder

Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006

I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande undersökning som genomförts för att ta reda på hur barns hälsa påverkas av miljön i Stockholms län. Drygt 7 000 barn i länet deltog och dessutom genomgick ungefär 750 barn en medicinsk hälsoundersökning.
Till Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006

Barnen i folkhälsorapporterna - Hur mår barn och unga vuxna i Stockholms län?


Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet. Barns delaktighet och bekräftelse är viktigt för deras känsla av sammanhang. En ny rapport, Barnen i folkhälsorapporter, beskriver hur hälsoläget ser ut bland barn, ungdomar och unga vuxna (18-24 år) i Stockholms län.
Till Barnen i folkhälsorapporterna

Barn och deras familjer i Stockholms län 2007/2008 (rapport 2009:5)

En rapport från Regionplanekontoret som beskriver barn och deras levnadsförhållanden, med demografi och sociala faktorer. Sök under publikationer på Regionplanekontorets hemsida
Till Regionplanekontorets hemsida


Barnhälsovården, Stockholms läns landsting. Årsrapport

Årsrapporter sammanställs med uppgifter från länets barnavårdscentraler.

Läs mer om Barnhälsovårdens årsrapport

Stockholmsenkäten, Stockholms stad

Fördjupade analyser från 2006 års datainsamling. Rapport 2008:1 Stockholms stad.

Läs mer i Stockholmsenkäten Rapport 2008:1

Barnfattigdomen i Sverige, Rädda Barnen. Årsrapport 2007

I Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige redovisas senaste tillgängliga statistik på nationell och kommunal nivå.

Läs mer om Rädda Barnens Årsrapport 2007 

Skolelevers Drogvanor 2008, rapport nr 114

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, (CAN) årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige.

Läs mer på CAN:s hemsida

Upp till 18 – fakta om barn och ungdom 

Återkommande rapport från Barnombudsmannen. Den senaste är från 2007 (BR 2007:04).

Läs mer på Barnombudsmannens hemsida

Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006

I denna rapport redovisas resultaten från en omfattande undersökning som genomförts för att ta reda på hur barns hälsa påverkas av miljön i Stockholms län. Centrum för folkhälsa, 2006.

Läs mer om Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006

Svenska skolbarns hälsovanor 2005/06

Statens folkhälsoinstitut 2006:10.

www.fhi.se

Miljöhälsorapport 2005, Barns miljö och hälsa

Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin vid KI och Arbets- och miljömedicinska enheten vid SLL

www.socialstyrelsen.se

BUS Resurser för barn och unga inom kommun och landsting i Stockholms län

Kommunförbundet och Samhällsmedicin, Stockholms län 2004:5 (EPI).

www.folkhalsoguiden.se

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan.

En systematisk forskningsöversikt Statens folkhälsoinstitut 2004:30.  

www.fhi.se

Barns och ungdomars välfärd

Forskarantologi från Kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2001:55. Socialdepartementet

www.regeringen.se

Ung idag 2008

Rapport från Ungdomsstyrelsen

Läs mer på Ungdomstyrelsens hemsida

Ungas hälsa och levnadsvanor

Resultat och dataunderlag från Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät med fokus på barn och unga.

Läs mer på Folkhälsoinstitutets hemsida

Övervikt bland barn - system för nationell uppföljning: fem kommuner under fem läsår

I denna rapport sammanställs uppgifter om längd och vikt från tioåringar i fem kommuner: Bollnäs, Karlstad, Umeå, Västerås och Ystad. Bakgrunden är ett projekt med syfte att ge de enskilda kommunerna ett beslutsunderlag, men underlaget ger också en bild av den nationella utvecklingen.

Sök bland publikationerna på Folkhälsoinstitutets hemsida

Öppna jämförelser 2009 på folkhälsoområdet

Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut står bakom denna rapport som redovisar ett antal indikatorer på folkhälsan i Sveriges kommuner och landsting, däribland några som avser barn och ungdomar. Syftet med rapporten är att stimulera till analys, diskussion och ytterligare förbättringar.

Sök bland publikationerna på Folkhälsoinstitutets hemsida

Senast uppdaterad 2013-02-12