Välkommen till Folkhälsoguiden

Projekt

Utvärdering av en självmordsförebyggande metod i skolan (Mentalt förebyggande hälsovård – Livskompetens)

Femton procent av åttondeklasseleverna har aktuella självmordstankar och 4-5 procent anger att de gjort ett självmordsförsök under det senaste året. ”Mentalt förebyggande hälsovård – Livskompetens” är en metod där självmordsfrågor vävs in i ett arbete kring bl.a. stress, konflikthantering och psykiskt välbefinnande. Metoden används i hela klasser. En utvärdering med hjälp av en enkät som besvaras före och ett år efter genomförd intervention, och som omfattar cirka 1 000 elever i vardera interventions- och kontrollgrupperna, visar att andelen elever som anger att de försökt ta sina liv under senaste året minskar i interventionsgruppen medan den ökar i kontrollgruppen. Föränd­ringarna är dock inte signifikanta. Beskrivningen av metoden och resultaten från utvärderingen kommer att ingå i en rapport över olika internationella och nationella självmordsförebyggande metoder som används i skolan.