Publikationer

Projekt

BROMS – Barns Rökning och Miljö i Stockholms län

BROMS, som är en förkortning av Barns Rökning Och Miljö i Stockholms län är en "kohortstudie", vilket betyder att man följer upp samma individer under flera år. Syftet med studien var att få mer kunskap om barn- och ungdomars tobaksvanor, därefter underlag för utveckling av metoder som kan förhindra att nya tobaksbrukare rekryteras.
 
8 år lång studie
Studien pågick mellan 1997-2005 och har följt de cirka 3000 slumpmässigt utvalda ungdomarna med årliga enkäter. Eleverna rekryterades i femte klass när de var ca 11 år och de följdes tills ca 18 års ålder. Under studieperioden fick deltagarna en enkät att fylla i (totalt 7 insamlingar) med frågor om attityder, kunskaper och bruk av tobak men också alkohol och droger (från åk 7). Även föräldrar (attityder till tobak), rektorer (tobakspolicy), lärare (tobaksundervisning) och skolsköterskor (hälsodata) deltog i studien.
Den höga deltagarfrekvensen har uppmärksammats i BROMS-studien. Under 7 år förlorades endast 6,5 % av kohorten och den årliga svarsfrekvensen låg på 90 % och däröver förutom sista året (87,3%).

Uppföljning av deltagarna 2011
Vid sista enkättillfället tillfrågades BROMS-ungdomarna om att få behålla deras personuppgifter för att en eventuell uppföljning. I januari 2011 sändes en förnyad enkät till de 1840 deltagarna i kohorten, nu ca 24 år gamla, som gett sitt medgivande. Enkäten besvarades av 1266 (68,8%) deltagare varav drygt hälften svarade via webb.
Preliminär dataanalys visar att av de som svarat var 14,7% rökare och 6,5 % rökte dagligen. Andel snusare var 13,5% och 11,6% uppgav att de snusade dagligen. En jämförelse med den Nationella Folkhälsoenkäten visar att kohortens deltagare använder tobak i något lägre utsträckning än rikets ungdomar i åldersgruppen 16-29 år, men visar samma mönster med högre andel dagligsnusare än dagligrökare och en hög andel som inte röker dagligen.
Nu följer en fortsatt analys av data som 66,7% av de svarande också godkänt för en samkörning med olika hälsoregister tex. sjukfrånvaro- och läkemedelsregistret.

Resultat

Rapporter och vetenskapliga artiklar som analyserat data från studien är omfattande och finns länkar till här på sidan. Men studien har också bidragit till framtagningen av läromedel inom området för skolan(EU-DAP) liksom en samtalsmetod för skolsköterskor för att upptäcka tidiga tobaksbrukare med en åtgärdsmanual (SOTIS). Mer information finns under respektive länk till projekten här på folkhälsoguiden.

Internationellt har studien väckt intresse inte bara för sin höga kvalitet utan också för att den beskriver den unika svenska situationen med snuset som alternativ nikotinprodukt. Det finns mycket som talar för att liknande situationer kan komma att uppstå i andra länder och därför är BROMS en viktig källa till kunskap även utanför Sveriges gränser.