Publikationer

Rapport

Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Det finns ett tydligt samband mellan social och ekonomisk utsatthet och hälsa. Sambandet innebär å ena sidan att social och ekonomisk utsatthet leder till ohälsa, men också att sjukdom och ohälsa medför negativa sociala och ekonomiska konsekvenser.

Rapporten belyser hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Rapporten baseras på analyser av data från Folkhälsoenkät 2002 (n=25 410) som länkats till registerdata om sjukvårdskonsumtion samt på djupintervjuer med mottagare av ekonomiskt bistånd (n=33) och intervjuer med hemlösa personer (n=155).

  • Ohälsa och sjuklighet ökar med graden av social och ekonomisk utsatthet och är störst bland mottagare av ekonomiskt bistånd och hemlösa personer
  • En stor del av socialt och ekonomiskt utsatta personer avstår att söka sjukvård, tandvård och hämta ut ordinerade läkemedel på grund av dålig ekonomi
  • Sjukligheten är hög bland mottagare av ekonomiskt bistånd och bland hemlösa
  • Flera mottagare av ekonomiskt bistånd och hemlösa beskrev erfarenheter av dåligt bemötande och kränkande behandling i vården och i kontakt med olika myndigheter såsom socialtjänsten
  • Många personer med behov av sociala och medicinska insatser upplever att de inte får den vård och hjälp de skulle behöva
  • Vid förändring av sjukvårdsorganisation bör socialt och ekonomiskt utsatta gruppers behov särskilt beaktas
  • Mera kunskap behövs också om andra gruppers hälsa och livsvillkor (bl a utlandsfödda, flyktingar, gömda personer och personer med psykiska funktionshinder) liksom om skillnader mellan olika områden i Stockholms län