Publikationer

Rapport

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft är en studie som utförs på uppdrag av Naturvårdsverket. Projektet utförs i fem städer i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Lindesberg) och återkommer till samma stad ungefär vart femte år.

Studien genomfördes första gången i Stockholm 2002 och nu senast hösten 2009. Syftet är att undersöka allmänbefolkningens exponering för 1,3-butadien, bensen, formaldehyd och kvävedioxid samt PM2.5 och ett antal polycykliska aromatiska kolväten (PAH), däribland bens(a)pyren.

I studien 2009 i Stockholm gjordes även ett tillägg med analys av kväveoxider och sot. Resultaten används främst för att utvärdera miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” och som underlag för en förbättrad riskvärdering hos allmänbefolkningen.

De ämnen som ingår i studien är vanliga i tätortsluft och kan ge olika symtom i luftvägar, ögon och slemhinnor, ge upphov till hjärt- kärlsjukdom samt vara cancerframkallande i höga koncentrationer.