Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Enkäter – en underskattad felkälla

Utveckling av självskattningsenkät kring pedagogers rutiner och förhållningssätt vid måltiden och utevistelsen i förskolan. Rapport 2011:18

Det övergripande målet med projektet är att främja bra mat- och rörelsevanor för barn i förskoleverksamhet och därmed förebygga övervikt och fetma. Frågeställningarna i projektet har varit: Går det att utveckla en självskattningsenkät för svenska förhållanden som kan skildra förskolepersonals hälsofrämjande beteende i måltidssituationen och utevistelsen? Kan självskattningsenkäten ersätta den kostsamma metoden observation vid måltid och utevistelse? Vilka frågor i självskattningsenkät kan anses valida?   

Valideringen genomfördes genom att pedagogernas beteende observerades vid måltiden, påklädningen och utevistelsen. Därefter besvarade de en enkät där de själva skattade sitt beteende. Jämförelser mellan observerat beteende och självskattat beteende gjordes med hjälp av statistiska korrelationstest. Innan valideringsstudien startade testades de utvecklade observationsprotokollen och enkäterna utifrån relevans och användbarhet, och samstämmigheten mellan observatörerna säkrades genom en statistisk prövning av överensstämmelsen.  

Resultat från det här projektet visar att det är mycket svårt att konstruera enkäter som kan ersätta observation som metod för att få en nyanserad bild av förskolepedagogers hälsofrämjande arbete. Det huvudsakliga resultatet från projektet är några frågor - Jag äter samma mat som barnen, Jag låter barnen hjälpa till att duka vid lunchen och Jag låter barnen ta mat - som bedöms kunna ersätta observation som metod.   

De valida frågorna kommer att kunna användas vid utvärdering av folkhälsinterventioner. Inte minst vid en eventuell större utvärdering av den av SLL utvecklade metoden ”Friska barn - en metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheter”. Frågorna kommer också att kunna användas i kvalitetsutveckling av de kommuner som vill mäta, utveckla och följa upp pedagogernas hälsofrämjande beteende.   

En generell, men utifrån ett folkhälsoperspektiv, viktig slutsats av projektet är att användning av enkäter vid folkhälsointerventioner, sannolikt är en underskattad felkälla. Idag riktar sig många insatser och interventioner mot yrkesgrupper som arbetar med barn, äldre och utsatta grupper med syftet att förändra hur de gör i arbetet.  Förhoppningsvis kommer resultatet från det här projektet lyfta problematiken med icke-validerade enkäter vid folkhälsointerventioner.  Idag finns en stark efterfrågan på evidensbaserade metoder inom folkhälsoarbetet. Randomiserade och kontrollerade utvärderingsmetoder minimerar riskerna med att dra felaktiga slutsatser men att utvärderingsmåtten har en säkerställd evidens, är minst lika viktigt.  Projektet är finansierat med Stockholms läns landstings Folkhälsoanslag .