Välkommen till Folkhälsoguiden

Rapport

Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården?

I hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete är det viktigt att göra aktiva prioriteringar. En sådan skulle kunna vara att verksamheterna gör allt de kan för att omsätta barnkonventionen i praktiken och arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Projektets övergripande syfte var att öka förståelsen för barns eget perspektiv och deras erfarenheter av hälso- och sjukvård avseende bemötande, information och delaktighet.

En vanlig slutsats är att det behövs mer forskning, vilket också behövs inom detta område. Centralt är att resultatet från projektet kan redan nu omsättas och utveckla praktiken inom vården genom att:

  • lyssna mer och fråga barnen själva
  • ge barn tid att svara
  • vårdpersonalen ger barn stöd i att bli mer delaktiga i sin egen vård och behandling
  • öka medvetenheten att barns rättigheter behöver stärkas inom vården
  • vårdpersonal ges möjlighet att reflektera över hur deras verksamhet kan ta vara på barns och ungas synpunkter och använda det i kvalitetsarbetet

Projektet  har genomförts via finansiering av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.