Välkommen till Folkhälsoguiden

Aktuellt

Faktablad om följsamheten till fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har visats vara en effektiv behandling för mild och måttlig depression med positiva effekter på såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Faktabladet tar upp hur personer med mild till måttlig depression svarar på behandling med Fysisk aktivitet på Recept (FaR).

Ny kommunfunktion för ännu bättre skolmåltider

SkolmatSverige lanserar en ny, efterfrågad funktion med syfte att hjälpa kostchefer i kommunerna att följa upp och utveckla skolmåltidsverksamheten.

Faktablad om upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol

Faktabladet presenterar en studie där det undersökts om upplevda för- och nackdelar med att dricka alkohol samverkade med en avsikt att minska alkoholkonsumtionen.

Faktablad om Alkohollinjens första år

Faktabladet handlar om utvecklingen av Alkohollinjen och dess första år 2007. Enligt den pilotstudie som ingick, där några av deltagarna följdes upp efter ett halvår, var resultaten lovande för framtiden.

En frisk skolstart - för bättre mat- och rörelsevanor hos barn

Insatser som främjar bra mat- och rörelsevanor och förebygger övervikt och fetma hos barn är efterfrågade. Projektet "En frisk skolstart" involverar både skolan och föräldrarna i syfte att förbättra barns mat- och rörelsevanor.

Läs i Läkartidningen om hur vårdcentraler bemöter psykisk ohälsa

Var femte som besökte en vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa. Men bara sju procent fick psykiatrisk diagnos, visar en databasstudie i Stockholm, som Nina Åsbring, Henrik Dal, Mikael Ohrling och Christina Dalman gjort.

Uppföljning av handlingsprogram övervikt och fetma

Många barn och vuxna med övervikt har nåtts av insatser och i en del fall har tydliga förbättringar kunnat påvisas för patienterna. Det visar uppföljningen av handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 i Stockholms läns landsting som nu redovisas i en slutrapport.

Att stärka barns rättigheter som närstående

Denna arbetsrapport beskriver hur arbete med barn som är närstående har bedrivits inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet i Stockholm län mellan åren 2012 till 2014.

Om webbplatsen

Folkhälsoguiden är till för dig som arbetar med frågor som rör folkhälsa i Stockholms län. 
Läs mer om Folkhälsoguiden

Tips

Föräldratelefonlinje

för stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Rapport 2014:1

Folkhälsorapport 2011

Folkhälsorapporten beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras

Dokumentation från frukostseminarier

Här finns all dokumentation från de fem frukostseminarierna 2012 som presenterade Folkhälsopolicyns fem mål.

27 insatser för folkhälsan

Handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser.

Populärt denna månad