Folksjukdomar och orsaker

I rapportserien "Folksjukdomar och orsaker" sammanställer Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) orsakerna till de sjukdomar som har störst förekomst i befolkningen – så kallade folksjukdomar.

Ett av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) övergripande uppdrag är att kartlägga och analysera orsaker till sjukdom och ohälsa. Enligt skattningar för år 2013 kan femton sjukdomar och skador förklara mer än halva den svenska sjukdomsbördan. CES vill bidra till ökad kunskap hos både praktiker och forskare inom folkhälsoområdet genom att presentera dessa folksjukdomar och de orsaker till dem som har studerats. 

Mål och syfte

Målet med Folkhälsoguidens texter om folksjukdomarnas orsaker är att underlätta primärpreventivt arbete genom att bistå med ett kunskapsunderlag om de viktigaste orsakerna till sjukligheten.

Dessutom är de avsedda att fungera som motvikt mot desinformation på området (vanlig exempelvis om kost och sjuklighet) samt att bidra till att kunskapsluckor  täpps till och nya förebyggande och hälsofrämjande insatser utvecklas.

Texterna riktar sig till både praktiker och forskare på folkhälsans område. De kan även engagera andra med hälsointresse.

Senast ändrad 2019-02-06

Publicerad: 2016-01-25