Demens

Demens är en av våra stora folksjukdomar, ungefär 160 00 personer i Sverige uppskattas lida av sjukdomen.

Symtomen på demens kan komma smygande och utvecklas under flera år mot allt större grad av funktionsnedsättning tills patienten får problem att hantera sitt vardagsliv.

Antalet personer som lider av demens i Sverige har skattats till 160 000. Ungefär en tredjedel av alla med demens har så stora vårdbehov att de inte längre kan bo hemma.

Orsaker och riskfaktorer

Det finns mycket gott vetenskapligt stöd för att mental och fysisk aktivitet främjar kognitiv funktion och är relaterade till minskat demensinsjuknande. Därutöver är en genetisk riskfaktor (ApoE4) samt sjukdomarna depression och diabetes tydligt förknippade med insjuknande i demens.

För övrigt är kunskapsläget mer oklart. 

Somliga faktorer är dock så vanliga att även svaga samband kan – om de visar sig vara verkliga orsakssamband – ha betydelse för insjuknandet på befolkningsnivå. Detta gäller bland annat för de potentiellt skyddande faktorerna utbildning, samvetsgrannhet, emotionell kontroll, kaffe och låg till måttlig alkoholkonsumtion samt för riskfaktorerna fetma och rökning.

Kontaktperson