Stockholms diabetespreventiva program

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP) är en studie av typ 2-diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Utvärderar riskfaktorer

Studien är utformad för att utvärdera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade faktorer som påverkar risken för framför allt prediabetes och typ 2-diabetes men även för övervikt och fetma, högt blodtryck och andra kardio-metabola faktorer samt om förekomsten av dessa tillstånd i olika åldrar och socioekonomiska grupper.

Vilka är med i studien?

Studien består av alla män och kvinnor som år 1992-1996 var i åldrarna 35-56 och bodde i Sigtuna, Värmdö, Upplands Bro, Tyresö och Upplands Väsby. Ett urval svarade på ett kort frågeformulär om bland annat diabetesförekomst och ett ytterligare delurval, cirka 8 000 män och kvinnor deltog i kliniska undersökningar vid studien början och de har sedan dess följts upp efter ungefär 10 och 20 år. Den senaste uppföljningen, cirka 20 år efter studiens början, slutfördes 2017 och genomfördes av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Vad har undersökts?

Uppgifter om deltagarna har samlats in vid deltagande i hälsoundersökningar, genom frågeformulär som innehöll information om bland annat livsstil, familj och arbetssituation samt psykosociala förhållanden. Utöver de biologiska, kliniska och självrapporterade uppgifterna har samlats in för alla socioekonomiska, demografiska, geografiska och hälsorelaterade uppgifter från regionala och nationella register.

Studien används

Hittills har data från SDPP-studien använts i 24 akademiska avhandlingar samt gett upphov till 105 vetenskapliga publikationer. 

Senast ändrad 2022-02-02

Publicerad: 2014-12-02