Healthy Cities - nätverk för hälsosamma städer

Nätverket Healthy cities mål är att stärka folkhälsoarbetet genom att utveckla stategier och metoder och att arbeta för erfarenhetsutbyte.

Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization) startade 1986 ett nätverk för folkhälsoarbete i städer för att visa hur WHO:s övergripande mål, formulerade i dokumentet Hälsa för alla, kan tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete. Nätverket fick namnet Healthy Cities. En gemensam strävan är att stärka folkhälsoarbetet och att utveckla strategier samt metoder genom bland annat erfarenhetsutbyten.

100 städer i 30 länder

I Europa är dryga 100 städer från 30 länder Healthy Cities och medlemmar i WHO-nätverket. Från 2014 inleds den sjätte fasen som kommer pågå till 2018. Medlemskap i Healthy Cities avgörs utifrån den sökande stadens ambitioner i sitt arbete för befolkningens hälsa. Stockholms läns landsting är medlem i Healthy Cities sedan många år och så också i denna fas.
Det övergripande målet för den nuvarande fasen är att implementera WHO:s program Hälsa 2020 på lokal nivå. Arbetet utgår från två strategiska mål i Hälsa 2020:

  • Förbättra hälsan för alla och minska ojämlikheten i hälsa.
  • Förbättra ledarskapet i ledning och styrning av folkhälsoarbetet samt i implementering av folkhälsoarbete inom alla samhällssektorer och alla förvaltningar.

Rörelse på lokal nivå

Healthy Cities arbetar genom att sätta hälsa högt upp på städernas politiska och sociala agenda och genom att skapa en stark rörelse för folkhälsa på lokal nivå. Hälsa 2020 utgår från de stora folkhälsoproblemen, och definierar fyra fokusområden; investeringar i hälsa genom livets alla faser, skapa sjukvårdssystem som är utgår från individen, skapa stödjande miljöer samt bemöta Europas stora hälsoutmaningar.

Kontakt