Utvärdering av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Standardiserade vårdförlopp minskar väntetider och regionala skillnader inom cancervården. Tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arbetar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med implementeringen av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården infördes 2015 och pågår i samtliga regioner som en del av den överenskommelse som regeringen gjort med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förbättra tillgänglighet och minska väntetider

Syftet med SVF är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att förkorta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. SKR och sex regionala Cancercentrum (RCC) ger stöd i införandet av SVF under 2015 till 2018 och involverar både primärvården och specialistvården. Under de tre åren planeras att successivt införa totalt 28 olika SVF där RCC gör handlingsplaner för respektive cancerform i nära samarbete med de regionala vårdprogramsgrupperna.

Implementeringsarbete

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har genom Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland fått ett treårigt uppdrag att följa, stödja och utvärdera implementeringsarbetet med standardiserade vårdförlopp. Syftet med uppdraget är att identifiera och beskriva faktorer som främjar eller försvårar implementeringen av SVF inom vården samt utvärdera utfallet av implementeringsprocessen.

Åren med standardiserade vårdförlopp  har varit fyllda av intensivt arbete i olika projekt i alla delar av cancervården – och arbetssättet med SVF är här för att stanna.

Senast ändrad 2023-05-15

Publicerad: 2018-06-13