Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020

Region Stockholms "Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020" (HPÖ) syftar till att sprida kunskap om och skapa förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt bedriva metodutveckling förbehandling av övervikt och fetma.

Tre strategier och tre mål

Visionen är att de senaste decenniernas negativa trend ska brytas och att övervikt och fetma ska minska i länet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska. HPÖ delar in åtgärder i strategierna: hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

För att arbeta i visionens anda har tre övergripande utfallsmål definierats. I länets kommuner och stadsdelar ska i slutet av år 2020

 • andelen vuxna med övervikt vara mindre än 25 procent
  och andelen med fetma vara mindre än 7 procent
 • andelen 4-åriga barn med övervikt vara mindre än
  7 procent och med fetma vara mindre än 2 procent
 • andelen gravida förstföderskor med övervikt vara mindre
  än 15 procent och andelen med fetma vara mindre än
  5 procent.

Därtill definieras i handlingsprogrammet ytterligare process-, intentions- och utfallsmål som på olika sätt bidrar till att visionen uppnås.

Barn och ungdomar prioriteras

Enligt Stockholms folkhälsoenkät 2014 är 40 procent bland männen och 25 procent bland kvinnorna överviktiga. Och andelen med fetma (BMI ≥ 30) är 11 procent bland män och 10 procent bland kvinnor. I urvalet ökade övervikten med åldern. 

De grupper som prioriteras i HPÖ är barn och ungdomar samt grupper med övervikt och fetma med särskilda behov av stöd vid graviditet, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

En digital version av handlingsprogrammet tas fram med ett utökat stöd för arbetet, goda exempel och ett bredare kunskapsunderlag.

Som en fristående del av HPÖ har ett regionalt vårdprogram för övervikt och fetma (RVP) tagits fram. Syftet med RVP är både att vägleda vårdgivare och att motivera hälso- och sjukvårdens roll i arbetet med övervikt och fetma.

Senast ändrad 2021-06-04

Publicerad: 2014-08-28