Österåkerprojektet

– En modell för hur skolan kan arbeta för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla bland grundskolebarn

Österåkerprojektet pågick 2008–2011 som ett modellprojekt. Syftet var att förbättra matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla hos skolbarn mellan 6 och 16 år och därigenom främja en normal viktutveckling. Ett flexibelt och deltagarstyrt angreppssätt testades där skolpersonal deltog i planering, implementering och utvärdering av interventionen.

Studien visade att det är möjligt att förbättra skolans hälsoarbete genom ett deltagarstyrt angreppssätt. Effekterna på skolnivå hade sannolikt kunnat bli ännu större om det hade funnits mer tid och resurser för hälsoarbetet. Interventionen omfattade nio deltagande skolor och åtta kontrollskolor. Data samlades in på både skol- och elevnivå vid baslinjen, efter två år och efter tre år. Alla elever som år 2009 gick i årskurs två, fyra och sju i kommunen bjöds in till studien och deltagandet var cirka 60 procent. Kroppsvikt och längd mättes av skolpersonal. Matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla mättes med hjälp av en validerad enkät. Skolans hälsoarbete bedömdes bland annat med hjälp av Skolhälsonyckeln. 

Skolhälsonyckeln (SHN)

Skolhälsonyckeln har vidareutvecklats från en amerikansk förlaga, inom ramen för Österåkersprojektet. Det är ett verktyg med en central roll i interventionen, vars användning bygger på att hälsoteamen gör gemensamma bedömningar av skolans hälsoarbete. Verktyget har vidareutvecklats i samarbete med skolpersonal och tjänstemän i kommunen. 

Skolhälsonyckeln består av fyra moduler:

  • Övergripande hälsoarbete
  • Fysisk aktivitet
  • Psykisk hälsa
  • Mat

Arbetet med Skolhälsonyckeln bygger på att skolpersonalen bildar ett hälsoteam bestående av representanter från skolhälsovården, måltidsverksamheten, fritidsverksamheten, ämnes- och klasslärare i till exempel Idrott & hälsa och Hem- och konsumentkunskap, samt skolledningen. 

Utbildning av personal och annat stöd kan behövas vid genomförandet. Därför är det viktigt att relevanta beslutsfattare och tjänstemän i kommunen tar del av handlingsplanen och stödjer den. Det är en fördel om handlingsplanen förankras hos skolledning, personal och elever så att alla på skolan är införstådda med hälsoarbetet. Läs mer om tillämpning och tillvägagångsätt i Skolhälsonyckelns manual. 
 
En årlig genomgång av frågorna i Skolhälsonyckeln gör det lätt att se hur hälsoarbetet utvecklas. Poängsättningen ökar i takt med att nya, mer hälsoinriktade rutiner införs.

Senast ändrad 2021-06-04

Publicerad: 2014-06-10