Uppdrag tobaksprevention Stockholm

Uppdrag tobaksprevention Stockholm ska minska antalet rökare i Stockholms län och vara ett stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål. Uppdraget, som invigdes hösten 2018 och sträcker sig över tre år, väntas bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) driver Uppdrag tobaksprevention Stockholm tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Syftet är att utforma en tobakspreventiv samlingspunkt i Region Stockholm där kunskap och expertis samordnas för att effektivisera och utöka det tobakspreventiva arbetet.

Bakgrund

Region Stockholms tobakspreventiva mål

Inom Region Stockholm finns ett uttalat mål att halvera rökningen till år 2025. Även om andelen rökare i Stockholms län, och i resten av landet, sjunker så visar enkäter att rökning är ojämnt fördelat i samhället. Folkhälsorapporten, som CES ger ut vart fjärde år, visade 2015 att dagligrökning är tre gånger vanligare bland personer med kort utbildning än bland personer med längre utbildning. I Stockholms län finns också påtagliga skillnader mellan olika kommuner och stadsdelar som väl reflekterar socioekonomiska förhållanden och immigrationstäthet. För att minska rökning och bidra till en jämlik hälsa behöver tobakspreventiva insatser erbjudas där behovet är störst.

Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsen har utfärdat nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Några av åtgärderna som avser förändra tobaksvanor rekommenderas med högsta prioritet. Bland annat kvalificerat rådgivande samtal till vuxna rökare med särskild risk på grund av exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller social sårbarhet. Liksom också för rökare som inväntar en planerad operation. Inom Region Stockholm ser man att vårdinstanser behöver stöd för att implementera Socialstyrelsens riktlinjer.  

En tobakspreventiv samlingspunkt 

All tobakspreventiv verksamhet inom CES (epidemiologisk bevakning, utbildning, expertstöd, policyarbete och Sluta-Röka-Linjen) omfattas av Uppdrag tobaksprevention Stockholm. Därtill utvecklas och tillämpas nya evidensbaserade metoder och insatser för att minska rökning och återfall på befolkningsnivå.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm riktar sig dels till tobaksbrukare, dels till flera andra mottagare som är oumbärliga i arbetet att minska rökning: vårdinstanser, vårdpersonal, beslutsfattare och frivilligorganisationer, exempelvis. Till dessa erbjuder man skräddarsydda utbildningar, implementeringsstöd, rådgivning, seminarier, workshops och mycket mer.


Uppdragets funktioner är att 

  • bedriva epidemiologisk bevakning i länet och kartlägga faktorer som påverkar tobaksbruk och skador som uppstår av tobak
  • utbilda och informera om tobakspreventiva metoder
  • sammanställa och sprida kunskap om förebyggande insatser som vilar på vetenskaplig evidens
  • utveckla och utvärdera förebyggande insatser som vilar på vetenskaplig evidens
  • bidra med expertstöd vid utformning eller implementering av policyer och riktlinjer, samt vid implementering av evidensbaserade insatser
  • driva och utveckla den nationellt tillgängliga Sluta-Röka-Linjen.

Mål för de nya tobakspreventiva insatserna:

  • En majoritet av vårdinstanser i Region Stockholm ska ha rutiner för att erbjuda rökare tobakspreventiva åtgärder enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
  • Utveckla en professionell standard för kvalificerat rådgivande samtal genom en kurs i prevention och tobaksavvänjning som ska ges inom ramen för uppdragsutbildningar på Karolinska Institutet. Kursen ska omfatta 7,5 högskolepoäng.
  • Utveckla specifika moduler för rökavvänjning och återfallsprevention riktade till mer utsatta grupper av rökare.