Nätverk för folkhälsofrågor

Det finns flera nätverk för folkhälsofrågor som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:

Länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor

Målgrupp

I länsnätverket ingår representanter från Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillväxt, miljö och regionplanering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Centrum för arbets- och miljömedicin, Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Syfte

Nätverket ska vara en mötesplats för samtal, samverkan och planering kring strategiska folkhälsofrågor i Stockholmsregionen.

Antal träffar

Gruppen träffas två gånger per termin. 

Kontaktperson

Maja Wessel,  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 

 

Nätverk för hälsa

Målgrupp

Målgruppen för Nätverk för Hälsa är personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning inom Stockholms län. Det kan exempelvis vara kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare.

Syfte

Syftet är att skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om till exempel samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Antal träffar

Antal: 3–4 gånger per år

Tid: Kl. 9–12 eller kl. 13–16

Innehåll

Varje träff utgår från ett tema och innehåller dels en teoretisk presentation, dels ett praktiskt exempel på någon av länets kommuner eller stadsdelars arbete med det temat. Träffen avslutas med en gemensam diskussion.

Kontaktperson

Lene Lindberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Läs mer om nätverket >

 

Healthy Cities – nätverk för hälsosamma städer

Målgrupp

Folkhälsoarbete i storstäder.

Syfte

Att visa hur Världshälsoorganisationens (WHO) övergripande mål, som finns formulerade i dokumentet Hälsa för alla, kan tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete i städer. I Europa är drygt 100 städer från 30 länder "Healthy Cities" och medlemmar i WHO-nätverket.

Antal träffar

Se separat sida

Kontaktperson 

Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

 

Nätverk för kommunala drogpreventionssamordnare

Målgrupp

Alkohol- och drogpreventionssamordnare som arbetar i Stockholms län.

Syfte

Erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsbyte.

Antal träffar

Minst fyra möten per år. Dessutom arrangeras även cirka två stycken länsmöten varje år där temat är bredare och målgruppen större.

Kontaktperson

Mårten Åhström, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).