Folkhälsopolicyn

Policy Folkhälsa 2017–2021 har visionen att Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Vägledning i folkhälsoarbete

Alla verksamheter i Region Stockholm har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Region Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen. 

För att vägleda Region Stockholms verksamheter i det här arbetet finns en folkhälsopolicy: Policy folkhälsa 2017–2021. Det är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela regionkoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn.

Fyra mål

I Policy folkhälsa 2017–2021 fastställs fyra mål:

  • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Stöd till implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har i uppdrag att stödja Region Stockholms förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn.

Policy folkhälsa

Policy Folkhälsa 2017–2021 antogs i februari 2017 av dåvarande landstingsfullmäktige och har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Förslaget till policy har remissbehandlats vid två tillfällen. 

Kontakt

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Senast ändrad 2019-08-01

Publicerad: 2017-08-08