Skriv ut den här sidan

Folkhälsopolicyn

Policyn har visionen att Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen. 

Folkhälsopolicyn är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela landstingskoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn.

Fyra mål

De mål som fastställs i Folkhälsopolicyn är:

  • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Stöd till implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har i uppdrag att stödja landstingets förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn.

Policy folkhälsa

Policy Folkhälsa 2017–2021 antogs i februari 2017 av landstingsfullmäktige och har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Förslaget till policy har remissbehandlats vid två tillfällen. 

Kontakt

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Senast ändrad: 2019-06-14

Publicerad: 2017-08-08