Folkhälsopolicyn

Policy Folkhälsa 2017–2021 har visionen att Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete.

Vägledning i folkhälsoarbete

Alla verksamheter i Region Stockholm har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för Region Stockholms andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen. 

För att vägleda Region Stockholms verksamheter i det här arbetet finns en folkhälsopolicy: Policy folkhälsa 2017–2021. Det är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela regionkoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn.

Fyra mål

I Policy folkhälsa 2017–2021 fastställs fyra mål:

  • Det finns stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor.
  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas.

Stöd till implementering

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har i uppdrag att stödja Region Stockholms förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn.

Policy folkhälsa

Policy Folkhälsa 2017–2021 antogs i februari 2017 av dåvarande landstingsfullmäktige och har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Förslaget till policy har remissbehandlats vid två tillfällen. 

Ny folkhälsopolicy 2022

Arbetet med att ta fram en ny folkhälsopolicy som kommer gälla från 2022 och framåt pågår för fullt.

Kontakt

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Senast ändrad 2021-11-29

Publicerad: 2017-08-08