Med folkhälsoglasögon på utbyggnaden av tunnelbanan

Vad kan landstingets folkhälsopolicy och en utbyggnad av tunnelbanan ha gemensamt? En hel del, visade det sig.

Snart börjar utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm med två mil nya spår och 11 stationer. Byggstart är hösten 2018 och den beräknade byggtiden är 6-8 år. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ingår i landstingets verksamhet och därmed ska folkhälsopolicyn finnas med i övergripande planering och uppföljning. 

Frågan var bara hur den skulle få bästa effekt?

Påverkar miljö och livsvillkor

Att få nya tunnelbanelinjer på plats inverkar på både miljö och livsvillkor för de människor som bor i närheten. De långa byggtiderna gör att barn kan påverkas under hela sin uppväxttid, exempelvis när det gäller möjlighet till fysisk aktivitet.

Här fanns ett område där folkhälsopolicyn skulle kunna bidra, vilket CES, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, uppmuntrade till i sina kontakter med förvaltningen för utbyggd tunnelbana .

 

”Vi behövde hjälp med att ta på oss folkhälsoglasögonen på vår verksamhet.”

 

Gensvaret blev positivt. Viljan och förmågan fanns där redan, stödet gjorde att man hittade en lämplig lösning. En medarbetare på förvaltningen för utbyggd tunnelbana  uttryckte sig så här:

– Vi behövde hjälp med att ta på oss folkhälsoglasögonen på vår verksamhet.

Extra anslag

Det resulterade i att förvaltningen för utbyggd tunnelbana  sökte och fick bidrag från de extra anslag som finns för att underlätta införandet av folkhälsopolicyn, det vill säga från HSF För verksamhetsutveckling kring folkhälsa.

Fokus kommer att ligga på barnens perspektiv och att gynna möjligheten till fysisk aktivitet under byggtiden.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana jobbar redan idag med barnkonsekvensanalyser men tack vare de extra medel de nu får kan de utveckla en checklista som kan integreras i styrningen och därmed användas i alla projekt.