Här genomsyrar folkhälsopolicyn hela verksamheten

I Norrtälje finns ett skolexempel på hur landstingets folkhälsopolicy gör nytta genom att genomsyra hela verksamheten.

Vård- och omsorgsbolaget Tiohundra var tidigt ute med att använda policyn som ett stöd för att integrera ett folkhälsoperspektiv i sitt förebyggande arbete.

Policyns fyra mål har varit vägledande när bolaget valt sin inriktning och viktiga verktyg för att prioritera och styra arbetet.

”Tiohundra var tidigt ute med att använda policyn som ett stöd för att integrera ett folkhälsoperspektiv i sitt förebyggande arbete.”

 

Folkhälsopolicyn användes inledningsvis som hjälp och stöd för att sätta fokus på det hälsofrämjande arbetet.

Som ett led i detta ändrade Tiohundra sin vision och satte ordet hälsa först. Idag lyder visionen: ”Hälsa, vård och omsorg där du bor”.

Arbetet med policyn har löpt som en röd tråd. Det som började med visionen omsattes i den övergripande verksamhetsplanen, gick vidare till utvecklingen av styrtal med koppling till folkhälsopolicyns fyra mål och fortsatte i samordning och uppföljning.

Egna mätbara mål

Framför allt ses det som en framgång att Tiohundra har tagit sig an vart och ett av policyns målområden och satt upp egna mätbara mål utifrån dem.

Det handlar exempelvis om att det ska ”finnas stöd, verktyg och förutsättningar för att välja hälsosamma levnadsvanor”, som det uttrycks i policyn.

Här har Tiohundra valt att mäta andelen kvinnor som får råd om kost, motion och rökning.

Inom området psykisk hälsa mäter man antalet enheter som har gjort handlingsplaner för att förbygga ohälsa.

Men kanske är det med målområdet ”en arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer…” som vårdbolaget har sett den största potentialen.

Norrtäljemodellen

Tiohundra är en av kommunens största arbetsgivare och ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, som i sin tur är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och kommunen. Konstruktionen har fått namnet Norrtäljemodellen.

De har systematiskt arbetat för att få ner sjukfrånvaron och erbjuda möjligheten att jobba heltid eller flextid. Det har resulterat i en stor andel nöjda medarbetare och förhoppningen är att det ska leda till bättre hälsa i hela befolkningen.

Varför har då Tiohundra lyckats så väl med sitt arbete, i synnerhet med att testa de mätbara målen?

Jo, en i grunden god chefs- och ledningsförmåga samt ett tydligt och hållbart ledningssystem.