Skriv ut den här sidan

Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020

Nu finns ett nytt Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020, HPÖ, för Region Stockholm.

Visionen är att de senaste decenniernas negativa trend ska brytas och att övervikt och fetma ska minska i länet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska. HPÖ delar in åtgärder i strategierna: hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

För att arbeta i visionens anda har tre övergripande utfallsmål definierats. De ska nås år 2020. Därtill definieras i handlingsprogrammet ytterligare process-, intentions- och utfallsmål som på olika sätt bidrar till att visionen uppnås.

Enligt Stockholms folkhälsoenkät 2014 är 40 procent bland männen och 25 procent bland kvinnorna överviktiga och andelen med fetma (BMI ≥ 30) är 11 procent bland män och 10 procent bland kvinnor. I urvalet ökade övervikten med åldern. De grupper som prioriteras i HPÖ är barn och ungdomar samt grupper med övervikt och fetma med särskilda behov av stöd vid graviditet, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

En digital version av handlingsprogrammet tas fram med ett utökat stöd för arbetet, goda exempel och ett bredare kunskapsunderlag. Som en fristående del av HPÖ tas Regionalt vårdprogram för övervikt och fetma fram år 2016.

Kontaktperson

Senast ändrad: 2019-03-29

Publicerad: 2014-08-28