Frågor och svar om Folkhälsoenkät 2018

Här hittar du lite mer om hälsoenkätens syfte, innehåll och praktiska frågor som hur du kan beställa en ny enkät eller hur du skickar in dina svar.

Vad är studiens syfte?

Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga förekomsten och fördelningen av hälsa och sjukdom samt viktiga riskfaktorer för ohälsa i befolkningen i Stockholms län. Ett annat syfte är att bidra med kunskap kring varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas.

Om vi ska kunna förebygga hälsoproblem samt prioritera resurser behövs uppgifter om hur hälsa och sjukdomar fördelas i befolkningen. Många av de största folkhälsoproblemen går inte att följa på något annat sätt än genom att fråga ett representativt urval av befolkningen. Detta gäller för exempelvis nack- och ryggbesvär, psykisk ohälsa, astma, diabetes, fallolyckor hos äldre, och utsatthet för hot och våld.

Vem har bestämt vilka frågor som ska ingå?

De flesta av frågorna i enkäten ingår i den nationella undersökningen Hälsa på Lika Villkor (folkhalsomyndigheten.se), som genomförs av Folkhälsomyndigheten. De fyra sista sidorna av enkäten (fråga 65 och framåt) är specifika för Stockholms läns landsting. Denna del finns i två versioner, en för personer 16-64 år, och en för personer 65-84 år.

Enkäten som riktas till yngre innehåller bland annat frågor om arbetsmiljö, medan enkäten till äldre innefattar frågor som är mer relevanta för äldre åldersgrupper. Motsvarande indelning fanns i den tidigare undersökningen Hälsa Stockholm.

Arbetsmiljöfrågorna är framtagna i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, och representanter för Äldrecentrum har varit delaktiga i valet av äldrefrågor. Utöver frågorna om arbetsmiljö och äldre har Folkhälsomyndighetens enkät kompletterats med enstaka frågor från Hälsa Stockholm 2014 rörande till exempel boende, tillit och valdeltagande, samt sju frågor om psykisk hälsa som ingår i frågebatteriet GHQ 12 men som saknas i den nationella enkäten (de övriga fem ingår).

Arbetet med tilläggsfrågorna har samordnats av Enheten för hälsoläge och vårdbehov vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL

Är de mått ni använder verkligen bra indikatorer?

Inga mått är perfekta men motiveras av sådant som exempelvis enkelhet för den svarande, tidigare användning i andra undersökningar och lågt partiellt bortfall. De mått som används är i görligaste mån testade och har visat sig ha samband med senare hälsoutfall eller god samstämmighet med mer noggranna bedömningar (till exempel läkares diagnos) eller mer objektiva mått (till exempel instrument som mäter fysisk aktivitet).

Varför översätts enkäten enbart till engelska?

I och med att undersökningen görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och enkäten huvudsakligen är framtagen där, gör vi inga egna översättningar för tilläggsurvalet i Stockholms län. Webbenkäten finns däremot tillgänglig på engelska.

Hur kan ni veta var jag bor?

Varken Stockholms läns landsting eller Folkhälsomyndigheten vet vad du heter eller var du bor. Statistiska centralbyrån, SCB, sköter registret över totalbefolkningen. Med hjälp av det registret har SCB dragit ett slumpmässigt urval av personer 16-84 år i din kommun eller din stadsdel. Från registret hämtas namn och adress som skrivs maskinellt på kuverten.

Namn, adress eller personnummer sätts aldrig samman med svaren på enkäten. För att kunna skicka påminnelser sparar SCB en lista med personnummer och löpnummer (det nummer som står till höger ovanför din adress). Denna lista hålls åtskild från hanteringen av datafiler med löpnummer och enkätsvar.

Hur identifierar jag mig om jag till exempel vill beställa en ny enkät?

Du beställer en ny enkät via SCB. Ange löpnummer, vilket är det nummer som står till höger ovanför din adress. Om du föredrar det, kan du också använda användarnamn (för log in) eller personnummer.

Vad gör jag om jag tappat bort det frankerade svarskuvertet?

Om du vill ha ett nytt frankerat svarskuvert, kontakta SCB på telefonnummer 010-479 69 30. Alternativt kan du använda ett eget kuvert och skriva ”frisvar”. Enkäten skickas till:

Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272644
708 01 Örebro

 
 

Registeruppgifter

Varför hämtar ni registeruppgifter om mig?

Registeruppgifter hämtas för att minska antalet frågor. Enkäten är lång och det är svårt att motivera att samla information om sådant som redan finns registrerat. Registeruppgifter är i vissa fall mer tillförlitliga än enkätsvar eftersom de inte är känsliga för sviktande minne. Registeruppgifter är oftast insamlade på ett sätt som garanterar att samma fenomen registrerats på samma sätt, exempelvis exakta diagnoser enligt ett klassificeringssystem. Somliga registeruppgifter rör sådant som den enskilde sällan har haft anledning att själv ta reda på, exempelvis hur luftföroreningsnivåerna ser ut runt bostaden.

Hur gör jag för att få ta del av de registeruppgifter SLL har om mig?

Ta kontakt med SLLs personuppgiftsombud och be om ett utdrag. Adressen är:

Personuppgiftsombudet
Box 179 14
118 95 Stockholm

Telefon 08-123 400 00