Frågor och svar om Folkhälsoenkäten 2014

Här hittar du lite mer om hälsoenkätens syfte, innehåll och praktiska frågor som hur du kan beställa en ny enkäten eller hur du skickar in dina svar. 

Vad är studiens syfte?

Huvudsyftet med Hälsa Stockholm 2014 är att följa utvecklingen av hälsa och sjukdom samt viktiga riskfaktorer för ohälsa för befolkningen i Stockholms län. Ett annat syfte är att bidra med kunskap kring varför sjukdomar och besvär uppkommer och hur de kan förebyggas. Det senare är möjligt genom att de som svarat en gång följs upp vart fjärde år sedan 2002.

 Om vi ska kunna förebygga hälsoproblem samt prioritera resurser behövs uppgifter om hur hälsa och sjukdomar fördelas i befolkningen. Många av de största folkhälsoproblemen går inte att följa på något annat sätt än genom att fråga ett representativt urval av befolkningen. Detta gäller för exempelvis nack- och ryggbesvär, psykisk ohälsa, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, fallolyckor hos äldre, sömnbesvär, och utsatthet för hot och våld.

Vad kostar studien?

Den totala kostnaden för datainsamlingen är knappt 6 miljoner, vilket motsvarar 0,007 procent av landstingets budget på 82 miljarder kronor för 2014.

Vem har bestämt vilka frågor som ska ingå?

Beslutet om vilka frågeområden som ska ingå i enkäten som ska ingå i enkäten är fattat av Hälsa Stockholms styrgrupp som består av: Cecilia Magnusson (professor, läkare, verksamhetschef CES), Anders Ekbom (professor, läkare, prefekt institutionen för medicin, KI), Birger Forsberg (Med Dr, läkare, enhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL), Clas Rehnberg (professor, hälsoekonom, Centrum för hälsoekonomi informatik och sjukvårdsforskning, SLL) , Gergö Hadlaczky (Med Dr, psykolog, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), Johan Hallqvist (professor, läkare, prefekt institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet), Lars Alfredsson (professor, epidemiolog, institutet för miljömedicin, KI), Lucie Laflamme (professor, epidemiolog, prefekt institutionen för folkhälsovetenskap, KI), Maria Feychting (professor, epidemiolog, institutionen för miljömedicin, KI), Nancy Pedersen (professor, psykolog, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI) och Per Gustavsson (professor, läkare, institutet för miljömedicin, KI).

Arbetet med att revidera 2010 års enkät har samordnats av Mona Backhans (Fil Dr, epidemiolog, enheten för kartläggning och analys, CES) samt Anton Lager (Med Dr, epidemiolog, enhetschef, CES).

Är de mått ni använder verkligen bra indikatorer?

Inga mått är perfekta men motiveras av sådant som exempelvis enkelhet för den svarande, tidigare användning i andra undersökningar och lågt partiellt bortfall. De mått som används är i görligaste mån testade och har visat sig ha samband med senare hälsoutfall eller god samstämmighet med mer noggranna bedömningar (t ex läkares diagnos) eller mer objektiva mått  (t ex instrument som mäter fysisk aktivitet).

Varför översätter ni just till engelska, arabiska och polska?

Enkäten och viss information översätts till engelska, arabiska och polska eftersom dessa språk är de vanligaste bland personer som flyttat från utlandet till Stockholms län under de senaste fem åren.

Hur kan ni veta var jag bor?

Stockholms läns landsting, som är ansvarigt för studien, vet vare sig vad du heter eller var du bor. Statistiska centralbyrån sköter registret över totalbefolkningen. Med hjälp av det registret har SCB dragit ett slumpmässigt urval av personer 16 år och äldre i din kommun eller din stadsdel. Från registret hämtas namn och adress som skrivs maskinellt på kuverten.

Namn, adress eller personnummer sätts aldrig samman med svaren på enkäten. För att kunna skicka påminnelser samt för att följa upp personer som svarat tidigare sparar SCB en lista med personnummer och löpnummer (det nummer som står till höger ovanför din adress). Denna lista hålls åtskild från hanteringen av datafiler med löpnummer och enkätsvar.

Hur identifierar jag mig om jag t ex vill beställa en ny enkät?

Ange löpnummer, vilket är det nummer som står till höger ovanför din adress. Om du föredrar det, kan du också använda användarnamn (för log in) eller personnummer.

Vad gör jag om jag tappat bort det frankerade svarskuvertet?

Om du vill ha ett nytt frankerat svarskuvert, ring SCB på 019-17 69 30, eller mejla halsasthlm@scb.se. Alternativt kan du använda ett eget kuvert och skriva ”frisvar”. Enkäten skickas till:

Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272644
708 01 ÖREBRO

Registeruppgifter

Varför hämtar ni registeruppgifter om mig?

Vi hämtar registeruppgifter för att minska antalet frågor. Enkäten är lång och det är inte försvarbart att samla information om sådant som redan finns registrerat. Registeruppgifter är i vissa fall mer tillförlitliga än enkätsvar eftersom de inte är känsliga för sviktande minne. Registeruppgifter är oftast insamlade på ett sätt som garanterar att samma fenomen registrerats på samma sätt, exempelvis exakta diagnoser enligt ett klassificeringssystem. Somliga registeruppgifter rör sådant som den enskilde sällan har haft anledning att själv ta reda på, exempelvis hur luftföroreningsnivåerna ser ut runt bostaden.

Varför hämtar ni registeruppgifter om mina föräldrar/barn/syskon?

Hälsoproblem påverkas i allmänhet av ärftlighet. Till exempel är en av de viktigaste riskfaktorerna för diabetes typ 2 om en så kallad förstagradssläkting (dvs förälder, barn, eller syskon) har diagnosen.

De flesta hälsoproblem påverkas också av familjeförhållanden. För att kunna analysera sambandet mellan uppväxtvillkor och senare ohälsa används exempelvis uppgifter om föräldrarnas yrke i så kallade folk- och bostadsräkningar.

Kan jag godkänna att ni hämtar registeruppgifter om familjemedlemmar?

Det du godkänner genom att besvara enkäten är att dina enkätsvar kopplas till registeruppgifter (om dig själv och om dina familjemedlemmar).
Registeruppgifterna i sig har SLL som registerförande myndighet rätt att behandla som en del av sitt uppdrag. Men om enkäten inte fylls i behandlas inte heller några registeruppgifter.

Hur gör jag för att få ta del av de registeruppgifter SLL har om mig?

Ta kontakt med SLLs personuppgiftsombud och be om ett utdrag. Adressen är:

Personuppgiftsombudet
Box 179 14
118 95 Stockholm
Telefon 08-123 400 00

Kontaktperson: Mona Backhans