Information till studiedeltagare

Stockholm läns landsting genomför i samverkan med Karolinska Institutet en studie för att utvärdera hur den rådgivning som ges på Alkohollinjen ska utformas för att på bästa sätt hjälpa de som ringer att förändra sina alkoholvanor. Du har ringt Alkohollinjen och sagt att du är intresserad av mer information innan du bestämmer om du vill delta i studien.

Vi ber dig därför att läsa följande information så att du kan ta ställning till om du vill delta i studien.

Vilka tillfrågas och när?

Alla nya personer som ringer Alkohollinjen för att få stöd att förändra sina egna alkoholvanor och som har fyllt 18 år.

Så här går studien till:

• Studien genomförs av forskare som arbetar på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet i samverkan med personal som ansvarar för Alkohollinjen.

• Den som meddelat intresse för att få mer information om studien kommer inom cirka en vecka från den första kontakten med Alkohollinjen att bli uppringd av en intervjuare. Han eller hon kommer att fråga om du efter att ha läst denna skriftliga information samtycker till deltagande. Med den som samtycker genomförs då en intervju som omfattar frågor om alkoholvanor, hälsa och social situation. Efter intervjun lottas deltagaren till en av följande två behandlingar:

 1. Rådgivning på Alkohollinjen enligt nuvarande rådgivningsmodell där man med rådgivaren kommer överens om hur ofta man ska ha kontakt och om man ska ringa själv eller bli uppringd av en rådgivare.
 2. Tillgång till ett skriftligt självhjälpsmaterial med information och övningar som kan hjälpa deltagaren att genomföra de förändringar han eller hon vill uppnå och som skickas via post, mail eller nedladdas från en hemsida. Vid ett tillfälle efter ungefär två veckor blir deltagaren uppringd av en rådgivare från Alkohollinjen och får då möjlighet att diskutera hur han eller hon bäst kan använda materialet.
 • För att kunna fastställa vilken av dessa båda rådgivningsmodeller som ger bäst resultat kommer två uppföljningsintervjuer att genomföras med varje deltagare 6 och 12 månader efter den första kontakten med Alkohollinjen.
 • Varje intervju beräknas ta cirka 20 minuter.
 • Viss information kommer att hämtas från de minnesanteckningar som förs på Alkohollinjen. Det gäller:
  1. Information om deltagarens kontakter med Alkohollinjen (antalet samtal och samtalstid) under 12 månader efter den första kontakten med Alkohollinjen.
  2. För deltagare som svarade på 10 frågor om sina alkoholvanor vid första kontakten med Alkohollinjen hämtas svaren från minnesanteckningarna. Deltagare som inte svarade på dessa frågor då får svara på dem under intervjun.

Finns det några nackdelar om man väljer att inte delta?

 • Deltagande i studien är helt frivilligt. Man kan när som helst avbryta deltagandet och man kan också välja att inte besvara alla frågor som ställs vid intervjuerna.
 • Om man väljer att inte delta eller om man avbryter sin medverkan i studien kan man ändå ha kontakt med Alkohollinjen och då få rådgivning enligt nuvarande modell.

Hur behandlas den informationen som lämnas vid intervjuerna?

 • De uppgifter som lämnas kommer endast att användas i studien.
 • Alla uppgifter kommer att redovisas på gruppnivå, uppgifter om en enskild person kommer alltså inte att kunna urskiljas.
 • All personal som arbetar med studien har tystnadsplikt och sekretess gäller för all information som deltagarna lämnar. De forskare som kommer att statistiskt bearbeta informationen får endast tillgång till avidentifierade uppgifter som inte kan knytas till en enskild person.

Personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet. Deltagare har rätt att en gång per år efter skriftlig och undertecknad begäran ta del av de registrerade personuppgifterna samt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

Information

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta huvudansvarig för studien, professor Rosaria Galanti.

Telefon 08-123 37165
e-post: rosaria.galanti@ki.se