Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom

Forskning visar att sannolikheten att bli rökfri ökar om patienten erhåller stöd i flera olika former. I ett pilotprojekt där Rödakorsets cancerrehabilitering samarbetade med Sluta-röka-linjen blev en av slutsatsera att telefonstödet upplevdes som ett bra komplement till verksamheten.

Att använda tobak i olika former, inte minst rökning, är en stark bidragande faktor till uppkomst av flera olika cancerformer. En del forskning indikerar också på att nikotin kan stimulera cancertillväxten och på så vis öka sannolikheten för metastaser medan fortsatt rökning efter cancerdiagnos och behandling ökar risken för återfall i cancer. Rökningen påverkar även immunförsvaret negativt.

Trots att de flesta patienter med cancer känner till att tobaken kan ha bidragit till att de utvecklade cancer, visar den kliniska erfarenheten att många har svårt att sluta. En stark bidragande faktor kan vara den stress och nedstämdhet som många patienter upplever i samband med sin diagnos och behandling.

Forskningen kring rökavvänjning visar att negativ stress och nedstämdhet påverkar möjligheten att bli rökfri negativt och att de tillsammans med alkohol utgör de dominerande bidragande faktorerna till återfall i rökning bland personer som försöker sluta röka.