Stora skillnader i nöjdhet och förtroende för vården i Stockholms län

I Stockholms län är kvinnor, personer i arbetsför ålder, personer med hög utbildning och personer med annat hemspråk än svenska mindre nöjda med vården och har lägre förtroende för sjukvården än övriga.

Alla människor har enligt svensk Hälso- och sjukvårdslag rätt till vård på lika villkor. Men sedan tidigare vet man att det finns stora skillnader i hälsa mellan grupper med olika socioekonomisk status och mellan bosatta i olika områden i Stockholms län. Det finns även skillnader i nöjdhet med den vård man fått. 

Syftet med faktabladet är att presentera patienters nöjdhet med vården och befolkningens förtroende för sjukvården i Stockholms läns landsting 2011–2014. Jämlikhetsaspekter beaktas med fokus på skillnader mellan hög- och låginkomstområden, kön, ålder utbildningsnivå och hemspråk/födelseland.