Ojämlikhet i hälsa - Vad förklarar den sämre hälsan bland utlandsfödda kvinnor i Stockholms län?

Utlandsfödda kvinnor i Stockholms län rapporterar sämre hälsa än de som är födda i Sverige. En viktig förklaring till detta är att de lever under sämre sociala och ekonomiska förhållanden, visar en studie från Stockholms läns landsting.

I Stockholm har 22 procent av invånarna utländsk bakgrund. Att utlandsfödda kvinnor har en sämre hälsa har förklarats med faktorer som handlar dels om den situation man har innan migrationen och dels levnadsvillkor därefter, så kallad pre- och postmigrationsfaktorer.

Forskning visar att det finns ett samband mellan att vara utlandsfödd och rapportera sämre hälsa som delvis kan kopplas till sociala och ekonomiska förhållanden i mottagarlandet, det vill säga postmigrationsfaktorer. Utlandsfödda kvinnor kan drabbas av social exkludering, som kan handla om diskriminering, svårigheter att få jobb, att man bor i fattigare områden och har en lägre inkomst jämfört med kvinnor födda i Sverige.

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av sociala och ekonomiska faktorer för ohälsa bland utlandsfödda kvinnor jämfört med kvinnor födda i Sverige.

Kontaktperson: Sara Fritzell