Prevalensen av övervikt/fetma i Stockholms län minskade bland flickor

Prevalensen av övervikt/fetma i Stockholms län minskade bland 8- och 12-åriga flickor mellan år 2003 och 2011.

År 2011 var prevalensen av övervikt/fetma bland 8- och 12-åriga flickor i Stockholms län, lägre än år 2003. En tendens i samma riktning sågs för 8-åriga pojkar i Stockholms län.

Ingen minskning av prevalensen av övervikt/fetma kunde ses för 12-åriga flickor eller pojkar i Sverige som helhet.

I Stockholms län hade 8-åriga pojkar till mödrar utan högskoleutbildning högre risk för övervikt/fetma än 8-åriga pojkar till mödrar med högskoleutbildning år 2011. Samtidigt hade både 8-åriga pojkar och flickor till mödrar utan högskoleutbildning en minskad prevalens av övervikt/fetma år 2011 jämfört år 2003.

Kontaktperson: Andrea Friedl