Handling för hälsa 2012-2014

Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny handlingsplan för landstingets folkhälsoarbete; Handling för hälsa 2012-2014. Planen lyfter fram 27 prioriterade insatser där särskilda ansträngningar ska göras under de närmaste åren. 

Syftet med handlingsplanen är att landstinget ska bli mer aktivt och att verksamheternas folkhälsoarbete ska bli effektivt. För alla insatser anges tydligt vilken/vilka förvaltningar och bolag som har huvudansvaret för att insatsen genomförs.

Sex insatser berör samtliga verksamheter inom landstinget. De handlar till exempel om friskvård och hälsofrämjande åtgärder för medarbetarna, om tobaksfri arbetstid och stöd för att sluta röka. Alla verksamheter ska verka för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tobaksreklam och exponering av tobaksprodukter i lokaler för landstingsfinansierad verksamhet ska minimeras.

Denna handlingsplan är den andra i ordningen, den förra Handling för hälsa gällde för 2008-2010. Handlingsplanerna är ett komplement till Folkhälsopolicyn som antogs 2005 och uppdaterades 2012.

Kontaktperson