Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2012-2015

I denna gemensamma strategi och handlingsplan har ytterligare ett steg  tagits gällande samverkan och samsyn i ANDT-arbetet.

Syftet med strategin är att, utifrån en kartläggning av det regionala ANDT-arbete som pågår, gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet och att bidra till att den nationella ANDT-strategin ska bli verklighet i Stockholms län. För de utvecklingsområden som ska prioriteras har en handlingsplan tagits fram som tydliggör vad som ska göras och av vem. Fokus är på det förebyggande arbetet snarare än på det som görs inom vård och behandling.

Strategi och handlingsplan är utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län och går att beställas via Länsstyrelsens hemsida. Den kan även laddas ner som pdf, se höger spalt.