Lägesuppföljning av Handling för hälsa 2012-2014

Under 2014 gjordes en uppföljning av handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014. 

Resultaten från uppföljningen samlades i en rapport. I rapporten redovisas genomförandet av handlingsplanens insatser i bolag och förvaltningar inom Stockholms läns landsting, SLL, under perioden 2012-2013, liksom en undersökning om verksamheternas uppfattning om Handling för hälsa.

Den övergripande bedömningen är att deltagande verksamheter i större eller mindre utsträckning arbetar i enlighet med viljeriktningen för Handling för hälsa och Folkhälsopolicyn. Rapporten utgör en grund för ett nytt styrande dokument för folkhälsoarbete i SLL.

Kontaktperson: Cecilia Lindwall