"Att få vara precis som jag är"

Denna rapport beskriver fem unga kvinnors erfarenheter av att söka och få behandling när de har mått psykiskt dåligt.

Studien genomfördes för att ge ökade kunskaper om vilka behov unga kvinnor själva ger uttryck för vid psykisk ohälsa, vad de anser är orsaken till sin psykiska ohälsa, samt vilka erfarenheter vid behandling som de har upplevt som bidragande till en positiv hälsoutveckling, respektive en negativ utveckling.

Det övergripande syftet är således att ge ökade kunskaper om unga kvinnors specifika behov vid psykisk ohälsa, och därmed öka unga kvinnors delaktighet och inflytande inom hälso- och sjukvården.

Genom att skapa kunskap om unga kvinnors behov av stöd, och förmedla den till de som arbetar inom barn- och ungdomsverksamheter i vården, kan vi verka för ett mer medvetet och effektivt arbete för en god och mer jämlik psykisk hälsa hos unga.

Denna rapport är avsedd som ett första undersökande underlag för fortsatta studier inom området. Dessa fem berättelser utgör inget statistiskt underlag, utan har sitt värde just i att det är kvinnorna som i samspel med intervjuarens frågor väljer riktning, plats och tid för att nå en fördjupad kunskap satt i sitt sammanhang.

Kontaktperson: Ulrika Eskner Skoger
ISBN: 978-91-86313-77-7