Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning

Många verksamheter vill använda metoder för att stärka och främja barns och ungas psykiska hälsa. Den här rapporten handlar om vad man bör tänka på inför val av metod för att uppnå detta mål.

Rapporten kan användas av kommunala tjänstemän och politiker som en vägledning och ett diskussionsunderlag för att planera denna typ av insatser.    

Rapporten inleds med att besvara vanligt ställda frågor inom detta ämnesområde. I svaren finns hänvisningar till fördjupningsavsnitt som ger definitioner och förklarar begrepp som till exempel evidens, etik, bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoekonomi. Den lyfter också viktiga överväganden vid val av metod och dess införande i relation till strukturella insatser. Metodvalet måste ta hänsyn till evidens, best practice och beprövad erfarenhet i relation till kostnad och möjlig tillämpning.  

Det svårt att hitta entydigt evidensbaserade metoder och den här rapporten värderar inte några metoder. Olika metoder fungerar i olika sammanhang och för olika målgrupper. Rapporten samlar istället dagens kunskap utifrån ett antal arenor; mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, fritid, hemmet, ungdomsmottagning och inför arbetslivet. Ett särskilt fokus läggs på skolan, där många insatser genomförs. 

Skriften har tagits fram av Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) i samverkan med bland annat kommunala folkhälsostrateger i Stockholms län.   

Kontaktperson: Maria Pilblad
ISBN: 978-91-86313-84-5