Behovet av en föräldratelefonlinje för stöd kring mat- och rörelsevanor

Stort intresse hos föräldrar för en telefonlinje om barns mat- och rörelsevanor

I en studie finansierad av Stockholms läns landstings folkhälsoanslag undersöktes föräldrars och BVC-sjuksköterskors intresse av en telefonlinje riktad till föräldrar med råd och stöd kring barns mat- och rörelsevanor. Slumpmässigt utvalda föräldrar (880 st) i Stockholms län, med barn 2-15 år, telefonintervjuades. I en totalundersökning besvarade BVC-sjuksköterskor (258 st) en webbenkät.  

Bra mat- och rörelsevanor är avgörande för att främja hälsa och för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Föräldrar är ansvariga för sina barns hälsa samtidigt som det kan vara svårt för föräldrar att lära sina barn att hitta en hälsosam balans i det överflöd som finns på marknaden av energitäta och näringsfattiga produkter och bland aktiviteter som uppmanar till stillasittande. Detta återspeglas bl a i andelen överviktiga och feta barn, där andelen är särskilt hög bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Socialstyrelsen presenterade nyligen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rekommendationen till hälso- och sjukvården är att personer med ohälsosamma matvanor bör erbjudas kvalificerad rådgivning. Resultatet från vår studie visade att majoriteten av föräldrarna var positiva och att en tredjedel trodde att de skulle ringa en föräldratelefonlinje där de skulle kunna få råd och stöd kring sina barns mat- och rörelsevanor. Intresset var lika stort bland föräldrar med lång som med kort utbildning vilket är positivt då linjen skulle ha potential att bidra till landstingets mål om en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Även sjuksköterskorna i barnhälsovården var positiva till linjen. Hälften av sjuksköterskorna svarade att de var positiva till att kunna informera föräldrar om en sådan telefonlinje.

Slutsats

Sammantaget talar föräldrarnas stora intresse, sjuksköterskornas positiva inställning och Socialstyrelsens nya riktlinjer för att en teoribaserad och individcentrerad telefonlinje kan vara en lämplig modell för stöd till föräldrar kring barns mat- och rörelsevanor.

Kontaktperson: Helena Bjermo
ISBN: 978-91-86313-71-5