”Det är tack vare Riskbruksprojektet som vi på vår mottagning kunnat utvecklas ...”

Summering och utvärdering av Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt åren 2006−2010.

I rapporten summeras och utvärderas det alkoholförebyggande arbete som bedrevs inom Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt åren 2006-2010.

Omfattande utbildningar i Motiverande samtal (MI) och om alkohol och graviditet bidrog till ökad kompetens bland barnmorskorna och nya riktlinjer för deras alkoholförebyggande arbete bland gravida kvinnor implementerades.

Barnmorskorna lämnade värdefulla synpunkter både på de insatser som genomförts och på hur arbetet på bästa sätt kan drivas vidare. Insatser inom delprojektet fortsatte under år 2011 och kommer även att fortsätta framöver.