Enkäter – en underskattad felkälla

Utveckling av självskattningsenkät kring pedagogers rutiner och förhållningssätt vid måltiden och utevistelsen i förskolan

Det övergripande målet med projektet är att främja bra mat- och rörelsevanor för barn i förskoleverksamhet och därmed förebygga övervikt och fetma. Frågeställningarna i projektet har varit: Går det att utveckla en självskattningsenkät för svenska förhållanden som kan skildra förskolepersonals hälsofrämjande beteende i måltidssituationen och utevistelsen? Kan självskattningsenkäten ersätta den kostsamma metoden observation vid måltid och utevistelse? Vilka frågor i självskattningsenkät kan anses valida? 

Resultat från det här projektet visar att det är mycket svårt att konstruera enkäter som kan ersätta observation som metod för att få en nyanserad bild av förskolepedagogers hälsofrämjande arbete. Det huvudsakliga resultatet från projektet är några frågor - Jag äter samma mat som barnen, Jag låter barnen hjälpa till att duka vid lunchen och Jag låter barnen ta mat - som bedöms kunna ersätta observation som metod.  

De valida frågorna kommer att kunna användas vid utvärdering av folkhälsinterventioner. Inte minst vid en eventuell större utvärdering av den av SLL utvecklade metoden ”Friska barn - en metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheter”. Frågorna kommer också att kunna användas i kvalitetsutveckling av de kommuner som vill mäta, utveckla och följa upp pedagogernas hälsofrämjande beteende.   

Kontaktperson: Andrea Friedl
ISBN: 978-91-86313-82-1