Hälsa och levnadsvanor bland människor med rörelsehinder

Personer med rörelsehinder utgör en stor grupp i samhället. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig och aktuell samhällsfråga som även bör innefatta människor med rörelsehinder.

Rapporten undersöker skillnader i självskattad allmän hälsa, levnadsvanor, fetmaförekomst samt fysisk och psykisk ohälsa hos personer med och utan rörelsehinder. I en kompletterande rapport undersöks skillnader med avseende på socioekonomiska förhållanden, delaktighet i arbetsliv och ensamboende.

Studien baseras på en stor folkhälsoenkätunderökning genomförd i Stockholms läns landsting under 2010. Man fann att personer med rörelsehinder hade mer omfattande ohälsa och sämre levnadsvanor jämfört med personer utan rörelsehinder. Dessa fynd visar tydligt att det behövs utökade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för denna grupp människor.