Hälsan bland barn med socialtjänstinsatser

– Behov av ökad samordning mellan kommun och landsting. Exemplet Rinkeby-Kista i Stockholm.

Denna rapport belyser samhällets stöd för hälsan bland barn i behov av socialtjänstinsatser. Särskilt situationen för barn som omhändertagits och har fått neuropsykiatriska diagnoser diskuteras.

Rapporten har tillkommit på initiativ av socialtjänsten inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad, i samarbete med Barnhälsovården inom Stockholms läns landsting och Karolinska Institutets Institution för folkhälsovetenskap, Avdelning för socialmedicin.

Rapporten baseras på en intervjustudie med ansvariga tjänstemän vid relevanta verksamheter inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting, kompletterat med en genomgång av dokumentation i barns socialtjänstakter. Studierna visar på betydande brister i samhällsstödet till de barnen som studerats. Mer sammanhållna, tillgängliga och begripliga insatser av samhället efterfrågas för barnen och deras familjer, och också för berörda familjehem utanför Stockholm. Det finns ett behov av tidigare insatser kombinerat med långsiktiga åtaganden och uppföljning av barnen, bättre samordning och tydlig mandat- och ansvarsfördelning mellan olika samhällsaktörer.

Kontaktperson Bo Burström
Författare: Gunilla Bergh, Anneli Martilla, Bo Burström
ISBN: 978-91-637-0885-5