Hälsokommunikatörer i Stockholms län - En utvärdering av projektverksamheten 2010-2011

Hälsokommunikatörernas roll är att arbeta hälsofrämjande i dialogform med grupper av flyktingar och asylsökande på deras modersmål. Tanken är att de ska verka som en länk mellan primärvården och flyktingmottagande enheter.

I Stockholms län är en femtedel av befolkningen född utomlands. Migration och etablering i ett nytt land innebär en särskilt ökad risk för ohälsa, vilket speglas i återkommande folkhälsorapporter.

Hälsokommunikatörer i Stockholms län, en verksamhet som bedrevs i projektform under 2010-2011 och övergick i permanent verksamhet år 2012, startades som ett svar på detta. 

Denna rapport är en utvärdering av projektverksamheten under 2010-2011 och innehåller bland annat fynd från intervjuer med nyanlända flyktingar som träffat hälsokommunikatörerna. Dessa talar för hög tillfredsställelse i målgruppen och att hälsokommunikatörernas insatser når fram. Rapporten innehåller också förslag inför den fortsatta verksamheten

Kontaktperson: Peter Allebeck
ISBN: 978-91-7457-707-5