”Har uppnått att kunna lyfta frågan om alkoholvanor generellt, hade inte klarat detta utan dessa utbildningar som Riskbruksprojektet genomfört.”

Summering och utvärdering av BHVs delprojekt inom SLLs Riskbruksprojekt åren 2006-2010, Rapport nr 2011:23

I rapporten summeras och utvärderas det alkoholförebyggande arbete som bedrevs inom Barnhälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt åren 2006-2010.

Omfattande utbildningar i Motiverande samtal (MI) och om alkohol och föräldraskap bidrog till ökad kompetens bland BVC-sjuksköterskorna och nya riktlinjer för deras alkoholförebyggande arbete bland småbarnföräldrar implementerades. BVC-sjuksköterskorna lämnade värdefulla synpunkter både på de insatser som genomförts och på hur arbetet på bästa sätt kan drivas vidare. Insatser inom delprojektet fortsatte under år 2011 och kommer även att fortsätta framöver.