Hjärtinfarkt, social position och födelseland

Hjärtinfarkt är en av våra största sjukdomar som skördar många liv och orsakar stort lidande. 

Social position och ursprung kan ha stor betydelse för risken att insjunkna liksom prognosen efter insjuknande, vilket bland annat visas i att det sjunkande antalet insjuknade liksom de förbättrade prognoserna efter en icke-dödlig hjärtinfarkt inte är lika tydliga trender i alla grupper. 

Trots den senaste tidens nedgång i dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i höginkomstländer, förväntas hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande vara de dominerande dödsorsakerna i världen under kommande decennier.

Det finns en stor variation i insjuknandet i hjärtinfarkt både mellan och inom länder, samt mellan socioekonomiska och etniska grupper. Högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes och rökning har identifierats som de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt. 

Den här rapporten redovisar en rikstäckande kohortstudie där man undersökt: 

  1. Om insjuknandet i och dödsfall efter första (samt andra) gångs hjärtinfarkt varierar i förhållande till födelseland, socioekonomisk position, kön och ålder.
  2. Om tillgång till hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, ballongvidgning, CABG och överlevnad efter hjärtinfarkt varierar i förhållande till födelseland, socioekonomisk position, kön och ålder.

Resultat för Stockholm län presenteras separat i kommande Folkhälsorapport (december 2011).

Kontaktperson: Tahereh Moradi
ISBN: 978-91-86313-83-8