Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens

vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett exempel på en sjukdom där diagnostisering och tidig intervention är av stor vikt för individens livskvalitet och samhällets kostnader. Samtidigt är KOL både underdiagnosticerat och mindre beskrivet än andra stora folksjukdomar.

I den här rapporten används befintliga administrativa register för att beskriva vilka individer som är diagnosticerade med KOL i Stockholms län. Individernas vårdutnyttjande identifieras och totala hälso- och sjukvårdskostnader beräknas. Det nuvarande kunskapsläget kring vad som är en önskvärd vård presenteras, och möjligheterna att med olika typer av styrmedel styra mot önskvärd vård analyseras.

Kontaktperson: Sofia Sveréus