Kostnader och hälsoeffekter till följd av Sluta-Röka-Linjen

I rapporten (Rapport CHIS 2015:3) presenteras en studie där kostnaden per vunnet levnadsår och per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknats för Sluta-Röka-Linjen i jämförelse med ett scenario utan Sluta-Röka-Linjen.

Sluta-Röka-Linjen är en nationell kostnadsfri telefontjänst för tobaksavvänjning. Telefonlinjen stödjer de personer som vill sluta röka eller sluta snusa genom motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi.

I rapporten (Rapport CHIS 2015:3) presenteras en studie där kostnaden per vunnet levnadsår och per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) beräknats för Sluta-Röka-Linjen i jämförelse med ett scenario utan Sluta-Röka-Linjen.

Inom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering vid Karolinska Institutet pågår metodutveckling och tillämpning av hälsomått, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad, samt studier inom området ekonomisk utvärdering. Rapporten har tagits fram inom CHIS verksamhet och av forskargruppen. Rapporten är ett samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet samt Landstinget Västmanland.

Låg kostnad

I rapporten baseras andel rökfria personer med Sluta-Röka-Linjen, 21 procent, på andel personer som varit kontinuerligt rökfria i sex månader, när de besvarade uppföljningsenkäten efter 12 månader. Andel rökfria personer för jämförelsealternativet (ett scenario utan Sluta-Röka-Linjen) antogs vara 7 procent.

Resultatet visade att kostnaden per vunnet levnadsår var drygt 8 900 kronor och kostnaden per vunnen QALY knappt 9 900 kronor till följd av Sluta-Röka-Linjen. Kostnaderna i studien ligger med god marginal under den övre gräns som Socialstyrelsen bedömer vara en låg kostnad, det vill säga under 100 000 kronor per vunnet levnadsår eller vunnen QALY.

Kontaktperson: Mimmi Åström