Övervikt och fetma ökar risken för sjukersättning och genererar stora produktionsbortfall i samhället

Rapporten är en fördjupad analys med avsikt att belysa de ökade samhällskostnaderna till följd av övervikt och fetma. 

I rapporten redovisas resultat för hur övervikt och fetma relaterar till sjukersättning från Försäkringskassan samt belyser den ekonomiska effekten av produktionsbortfall till följd av förtidig död hos individer med fetma. 

Rapporten bidrar med betydelsefull kunskap om de samhällsekonomiska konsekvenserna av övervikt och fetma på såväl kommunal, landstingskommunal som nationell nivå.

Kontaktperson