Riskbruk - begrepp, gränsvärden och mätmetoder

Rapporten klargör vissa begrepp och definitioner vad gäller riskbruk och gränsvärden för alkoholkonsumtion, men visar också svårigheterna med att sätta gränser för riskfylld konsumtion. 

Begreppet ”riskbruk” har på senare år blivit mer allmänt accepterat som en beskrivning av alkoholkonsumtion som kan innebära risk för missbruksutveckling och skadliga effekter, men vad som menas med begreppet och vilka gränsvärden för riskfyllt alkoholkonsumtion som tillämpas varierar mellan länder och över tid. I Sverige har också landsting och andra myndigheter, inklusive Stockholms läns landsting, tillämpat olika definitioner och gränsvärden i olika rapporter, vilket kan anses otillfredsställande.

Syftet med denna rapport är att klargöra vissa begrepp och definitioner när det gäller riskbruk och gränsvärden för alkoholkonsumtion, men också visa på vilka svårigheter det innebär att sätta gränser för riskfylld konsumtion. Vi vill tydliggöra skillnaden mellan individuell rådgivning och folkhälsoperspektiv när man diskuterar gränsvärden. Vi ger också exempel på hur gränsvärden för riskbruk kommuniceras till allmänheten, dels inom Stockholms läns landsting och andra landsting, men även nationellt och internationellt.

Kontaktperson