Starka samband mellan levnadsvanor och skolprestationer

COMPASS – en studie bland 15-åringar i Stockholms län

Forskning har visat att individer med hög utbildningsnivå haft mer hälsosamma levnadsvanor tidigare i livet, jämfört med dem som inte utbildat sig i samma utsträckning. Eftersom ohälsosamma levnadsvanor har betydelse för kronisk sjuklighet, finns skäl att studera hur olika faktorer i skolmiljön är relaterade till hälsobeteende och levnadsvanor.

Fokus på rökning och matvanor

Syftet med denna studie var att analysera samband mellan ungdomars levnadsvanor, med fokus på rökning och matvanor, och skolprestationer genom både betygsnivå och ofullständiga betyg i årskurs nio.

Studien baseras på tvärsnittsdata från COMPASS, en studie som genomfördes bland 15-åringar i kommunala skolor i sydvästra Storstockholm år 2000-2001.

Några resultat

Ungdomar som rökte presterade sämre i skolan än ungdomar som inte rökte. Dåliga frukostvanor och lågt intag av frukt och grönsaker hade samband med sämre skolprestationer, medan högt intag av nyttig mat hängde samman med bättre skolprestationer. 

Resultaten tyder på att skolmiljön kan erbjuda en förebyggande potential som inte utnyttjas fullt ut.

Läs mer i rapporten eller i sammanfattningen som du laddar ner till höger på denna sida.

Kontakpersoner: Finn Rasmussen
ISBN: 978-91-86313-76-0