Svenska erfarenhetsbaserade värderingssystem för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L

Inom Stockholms läns landsting används livskvalitetsinstrumentet EQ-5D i studier kliniska studier och vid ekonomisk utvärdering inom hälso- och sjukvården, vid interventioner av preventiva program, vid behandlingar och rehabilitering och i befolkningsundersökningar.

Ett värderingssystem för hälsotillstånd mätta med EQ-5D-3L baserat på värderingar framtagna i en svensk befolkning har saknats. Föreliggande rapport beskriver en studie som försökt ta fram ett värderingssystem utifrån data från befolkningsundersökningar i Stockholms läns landsting och Region Skåne.

Livskvalitetsvikterna är baserade på värderingar från respondenter som befinner sig i hälsotillståndet ifråga, vilket benämns erfarenhetsbaserade värderingar och är i linje med aktuell forskning om värdering av hälsotillstånd, vilket skulle kunna minska fokusproblemen som kan uppstå vid hypotetiska värderingar. Resultaten i föreliggande studie framhåller betydelsen av mental hälsa för individens övergripande hälsa eller hälsorelaterade livskvalitet.

Inom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering vid KI pågår metodutveckling och tillämpning av hälsomått, specifikt hälsorelaterad livskvalitet och kvalitetsjusterad överlevnad, för den vuxna befolkningen och för barn och ungdomar. Mätning och värdering av hälsa är centralt vad gäller befolkningens hälsa och ojämlikhet i hälsa, i kliniska studier och i ekonomisk utvärdering.

Kontaktperson