Tobakspolicy i skolan - En litteraturöversikt

I en ny rapport presenteras en litteraturöversikt av 31 artiklar publicerade i internationella tidskrifter, där effekten av en skolbaserad tobakspolicy på elevernas tobaksvanor undersökts.

Rapporten baseras på en vetenskaplig artikel, publicerad i tidskriften Tobacco Control (Anti-tobacco policy in schools: upcoming preventive strategy or prevention myth?). En samlad bedömning är att de befintliga studierna inte presenterar något tydligt underlag för att kunna påstå att en tobakspolicy på skolnivå i sig är en framgångsrik preventionsinsats mot tobaksbruk. 

De komponenter av en tobakspolicy i skolan som förtjänar särskild uppmärksamhet för framtida insatser är dess omfattning vad gäller tid, rum, och målgrupp samt dess förstärkning. Eftersom stark bevakning av tobaksförbud har ringa effekt på ungdomars beteende så är brett deltagande och kontinuerlig informationsspridning åtgärder som snarare bör prövas.

Kontaktperson: Rosaria Galanti
ISBN: 978-91-980442-6-3