Varierad och begränsad kunskap om våld i nära relationer

Personal inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting har varierad och begränsad kunskap om våld i nära relationer. Det visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Personal inom mödravård (MHV), barnhälsovård (BHV), barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och ungdomsmottagningar (UM) möter blivande föräldrar, barn och unga. Personalen ska ha kunskap och rutiner för att bemöta personer som utsatts för våld i nära relationer.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är hälso- och sjukvården skyldig att ta fram rutiner för omhändertagande av våldsutsatta och för barn som lever med våld i nära relationer. Det ska även finnas rutiner för anmälan enligt socialtjänstlagen för barn som exponeras för våld i nära relationer.

Denna delrapport är en fördjupning av den tidigare redovisade rapporten ”Våld i nära relationer – En kartläggning av vilka rutiner och behov som finns för upptäckt och åtgärder inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting” och beskriver kunskap, rutiner och behov kring upptäckt och bemötande av våld i nära relationer inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och inom ungdomsmottagningar.

Mer kunniga om våld i nära relationer

Delrapporten visar att personal inom MHV, BHV, BUMM och UM har betydligt mer kunskap om våld i nära relationer från sin grundutbildning och mer fortbildning i ämnet än övriga svarande inom Stockholms läns landsting. Likaså var kännedom om landstingets handlingsprogram gällande våldsutsatta kvinnor och kunskap om stödsinsatser för barn som lever med våld högre bland personal inom MHV, BHV, BUMM och UM, jämfört med övriga svarande.

Behov av stödinsatser

De stödinsatser som personalen efterfrågade gällde främst utbildningsdagar, handledning och lista med verksamheter som kan erbjuda hjälp i samband med våld i nära relationer. Utbildningsinsatser som efterfrågades gällde främst personer som utövar våld, men det gällde även barn som lever med eller är utsatta för våld i nära relationer.

 

Kontaktperson