Ett tunnelbanetåg från SL som åker i hög hastighet och en illustration av ett coronavirus.

Risken att dö med covid-19 fortsatt ojämlikt fördelad i länet

Risken att dö eller hamna på sjukhus med covid-19 är fortsatt ojämnt fördelad bland befolkningen i Stockholms län. Risken är högre om du tillhör en socioekonomisk riskgrupp och bor i ett utsatt område. Det visar en ny rapport med data från mars 2020 till och med mars 2021 från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Pandemin är inte över, fortfarande smittas många i Stockholms län och trycket på sjukvården är stort.

– Det viktigaste vi kan göra nu för att förebygga sjukdom och förtida dödlighet hos socioekonomiskt sårbara grupper, är att hålla nere den allmänna smittspridningen. Utöver det behöver man prioritera resurser för de grupper som har störst behov, säger Vicky Bartelink, biträdande enhetschef vid CES och en av rapportens författare.

Socioekonomiska faktorer har stor betydelse

Redan i juni 2020 började CES rapportera om hur covid-19 drabbar stockholmarna ojämlikt. Nästan ett år senare kvarstår många av skillnaderna. Rapporten som CES publicerar i dag visar att utbildning, yrke, inkomst, födelseland och bostadsområde bidragit till ökad risk att dö eller sjukhusvårdas med covid-19 under hela pandemin. Analyserna bygger på data från mars 2020 till och med mars 2021, exkluderar personer med äldreomsorg och visar bidrag från socioekonomiska och demografiska faktorer på individuell- och områdesnivå.

Sambandet mellan utbildning och risk för allvarlig covid-19 har varit tydligt under hela pandemin. Det anses framför allt vara ett indirekt samband som till största delen förklaras av bostadsområde, inkomst och kronisk sjuklighet. Även sambandet mellan yrke och allvarlig covid-19 har varit tydligt: de som inte hade möjlighet att jobba hemifrån hade en ökad risk att slutenvårdas med covid-19 och risken var högst för de som jobbar i hälso-sjukvården eller äldreomsorg.

Inkomstnivå, i sin tur, har ett tydligt samband med risken att dö med covid-19 under hela pandemin. Sambandet förklaras bara till viss del av boendesituation och tidigare sjukdom, visar rapporten.  I Stockholms län är risken att dö med covid-19 nästan fördubblad bland femtedelen invånare med lägst inkomst jämfört med femtedelen med högst inkomst.

Hög risk att tillhöra en socioekonomisk riskgrupp och bo i utsatt område

Att bo i den hårdast drabbade femtedelen bostadsområden har varit förknippat med mer än dubbelt så hög risk att dö jämfört med att bo i den minst drabbade femtedelen, oavsett de egna sociodemografiska förhållandena. Under andra vågen sjönk risken något, men de flesta av dessa områden tillhör fortsatt de allra mest sårbara, förklarar Vicky Bartelink.

– De 20 procent hårdast drabbade bostadsområdena totalt under hela pandemin, har i stort sett varit samma områden under första och andra och tredje vågen.

Socioekonomi och utlandsföddhet är oberoende riskfaktorer som återfinns även på områdesnivå. Utöver att det exempelvis är en riskfaktor att ha låg inkomst, så innebär det alltså ytterligare en liten, oberoende risk att bo i ett område där socioekonomin i genomsnitt är låg.

– Personer som tillhör en socioekonomisk riskgrupp och bor i ett utsatt område, vilket är relativt vanligt, är särskilt sårbara för att drabbas av allvarlig covid-19 säger Vicky Bartelink.

Låg befolkningstäthet, relativt hög andel 70-plussare respektive låg andel barn har skyddande effekt.

Fortsatt prioritering av utsatta grupper och vaccinering viktigt

CES rapport understryker vikten av att fortsatt förebygga sjukdom och förtida dödlighet hos socioekonomiskt sårbara grupper. Både genom att hålla nere den allmänna smittspridningen, men också genom satsningar i särskilt sårbara områden.

– Anledning till det är att människor med låg socioekonomiskt status oftare bor i dessa områden och att det finns ett oberoende samband mellan bostadsområde och risken att drabbas av allvarlig covid-19, säger Vicky Bartelink.

För den enskilde är det viktigt att fortsätta hålla i och hålla ut och att vaccinera sig – om inte för sin egen skull, så för att värna vår hälso- och sjukvård samt samhällets mest sårbara.

Läs mer i rapporten och ta del av data på områdesnivå i Stockholms län.

Publicerad 2021-05-18